Regulamin

Regulamin platformy e-learningowej moodle.edu.pl

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z platformy e-learningowej zlokalizowanej pod adresem moodle.edu.pl (zwanej dalej Platformą) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem oraz warunki sprzedaży dostępnych na Platformie szkoleń.
 2. Właścicielem i administratorem Platformy jest firma Planeta Edu Jacek Krzymowski, ul. Wańkowicza 2/137, 02-796 Warszawa, NIP: 9511867822, REGON: 146107762, kontakt: kontakt@planeta-edu.pl (zwana dalej Administratorem).
 3. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Platformy, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności na tej Platformie (na przykład poprzez: rejestrację), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania - w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Platformy, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży szkoleń oferowanych na Platformie.
 4. Do korzystania z zasobów Platformy wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Do prawidłowego funkcjonowania Platformy wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików 'cookies' - w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Platformy, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików 'cookies'. Technologia plików 'cookies' polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Platformę plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Platformy dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu na Platformie.

§ 2
PRZEDMIOT PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

 1. Przedmiotem Platformy jest dystrybucja szkoleń on-line (kursów). Użytkownik otrzymuje dostęp do kursu po jego opłaceniu.

§ 3
KORZYSTANIE Z PLATFORMY

Dział A. Zasady składania i realizacji zamówień

 1. Za pośrednictwem Platformy Użytkownicy mogą nabywać oferowane szkolenia (Transakcja).
 2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Platformy odpowiednich opcji dostępnych przy kursie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Platformie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Platformy lub w korespondencji.
 4. Każde zamówienie potwierdzane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji na Platformie. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie realizacji zamówienia oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu należności uiszczanej dostępnymi na Platformie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Platformy oraz w procesie składania zamówienia.
 6. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego kursu jest używanie przez Użytkownika kolejnych stron internetowych z lekcjami drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocy którego następowało będzie pobieranie. 
 7. Zamawiający nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionych lekcji, kopiować ich, rozprowadzać ani podawać swojego hasła innym osobom.
 8. Użytkownicy mogą otrzymać fakturę po dokonaniu transakcji. Do otrzymania faktury niezbędne jest podanie danych, które mają się pojawić na fakturze, w formularzu zamówienia.

Dział B. Prawa do zakupionych szkoleń

 1. Nabywca szkolenia może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania pliku, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie materiałów ze szkolenia, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej.
 2. Każdy nabywający dostęp do szkolenia zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do nich dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy kursu, z tytułu łamania praw do kursu.
 3. Wszelkie treści udostępniane na Platformie - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§ 4
REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Platformy mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Platformy lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną lub tradycyjna na adres korespondencyjny Administratora: Planeta Edu Jacek Krzymowski, ul. Wańkowicza 2/137, 02-796 Warszawa.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na Platformie.
 3. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu kurs internetowy za pośrednictwem Platformy, służy prawo zwrotu zainwestowanej w kurs kwoty, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z kursu w ciągu pierwszych trzydziestu dni od momentu zapisania się na kurs, jednakże Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).
 4. Zwrot pieniędzy odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z gwarancji satysfakcji, podając swoje dane (imię i email). Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie wiadomości email ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
 5. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci zwrotu, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu, przesyłając w załączeniu wzór formularza zwrotu, który musi być wypełniony i podpisany przez nabywającego zwracany produkt Użytkownika oraz odesłany listem poleconym (pocztą tradycyjną) na adres Administratora: Planeta Edu Jacek Krzymowski, ul. Wańkowicza 2/137, 02-796 Warszawa. O skuteczności dokonania zwrotu decyduje prawidłowość i zupełność wypełnienia oświadczenia.
 6. Prawidłowo wypełniony i dostarczony do Administratora formularz oświadczenia o zwrocie, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracany kurs, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na Platformie przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych.
 2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Platformy, stosowania się do treści zawartych w lekcjach oraz w informacjach publikowanych na Platformie, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.
 3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Platformy oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 4. Administrator jako właściciel i zarządca Platformy dołoży wszelkich starań, aby Platforma oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Platformę.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Platformy zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na Platformie, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Platformy, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do obsługi Platformy, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Platformy, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
 9. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na Platformie lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Platformą.
 11. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Platformy wraz z informacją o ich dokonaniu.
 12. Po ukazaniu się na stronach Platformy informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność na Platformie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 13. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Platformy, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.
 14. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania na Platformie.

Last modified: Friday, 23 October 2015, 4:48 PM